EFS
R&P
EU

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


OPIS SZKOLEŃ


Szkolenia przeprowadzane będą w ramach następujących zakresów tematycznych:


Prawno-Podatkowym

W ramach modułu prawno-podatkowego uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami wielu obszarów prawno-podatkowych, w tym z zakresu handlu z partnerem zagranicznym, takimi jak:


 • Zawieranie umów handlowych z kontrahentami
 • Podatkowe aspekty finansowania działalności gospodarczej zagranicą
 • Ustalanie cen transakcyjnych, w tym między przedsiębiorcą polskim i zagranicznym
 • Zakładanie oddziałów i zakładów na terenie Niemiec jako alternatywa dla prowadzenia działalności gospodarczej w innych formach
 • Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej zagranicą na przykładach niemieckiego i polskiego systemu prawnego
 • Prawne możliwości sprawdzenia kontrahenta
 • Transgraniczne dochodzenie roszczeń w działalności gospodarczej
 • Zawieranie umów na odległość
 • Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym
 • Podstawy prawa podatkowego w Niemczech
 • Sposoby zabezpieczania wierzytelności, typowe klauzule na przykładnie polsko-niemieckich umów handlowych
 • Interpretacje podatkowe w systemie prawno-finansowym
 • Wybór formy działalności gospodarczej w Niemczech z punktu widzenia optymalizacji podatkowej – porównanie z polskim systemem prawno-podatkowym
 • Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem i oddelegowaniem pracowników w Polsce i zagranicą
 • Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i przed sądowej w Niemczech
 • Ochrona konsumentów zagranicą, w tym w Niemczech

Ponadto uczestnik szkolenia wyniesie wiedzę z zakresu prawnych aspektów marketingu i reklamy zagranicą, na przykładzie Niemiec ułatwiających firmom skuteczne pozyskiwanie kontraktów na terenie Niemiec. Dowie się w jaki sposób delegować pracowników do pracy zagranicą, w tym jakie są możliwe formy zatrudnienia, a także jakie warunki należy spełnić, aby zatrudnić pracownika z np. Niemiec.


Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach z zakresu etyki w biznesie pod kątem skutecznego budowania relacji z partnerami niemieckimi, zarówno w obszarze zachowań werbalnych jak i niewerbalnych.


Moduł zostanie dopełniony poprzez zajęcia z języka niemieckiego (Business German) w kontekście praktycznego zastosowania w kontaktach biznesowych.


Uczestnikom zapewniamy: materiały dydaktyczne i szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, a także oferujemy zwrot części kosztów podróży oraz nocleg.


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń do naszego konsultanta i dopytaj o szczegóły. Z chęcią pomożemy w wyborze oraz odpowiemy na dodatkowe pytania.


KONTAKT


Finansowo-Księgowym

W ramach modułu finansowo-księgowego uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami wielu obszarów finansowych, w tym z zakresu handlu z partnerem zagranicznym, takimi jak:


 • Zasady i istota rachunkowości, udokumentowanie procesów gospodarczych w Niemczech a obieg dokumentów, rachunkowość a system kontroli wewnętrznej
 • Niemieckie Prawo Bilansowe (HGB), różnice między HGB a Ustawa o Rachunkowości
 • Formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości, opracowanie zakładowych zasad rachunkowości
 • Sprawozdawczość finansowa: istota i rodzaje sprawozdań finansowych (układ bilansu, rachunku zysków i strat, etc), terminy i obowiązki przedsiębiorców
 • Inwentaryzacja składników majątku- zasady, organizacja, rozliczenie, najczęstsze mankamenty
 • Wycena aktywów i pasywów
 • Leasing – ujęcie bilansowe i podatkowe
 • Operacje wyrażone w walutach obcych- wycena, różnice kursowe
 • Podatek dochodowy i podatek odroczony
 • Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych ze strony jednostki podporządkowanej (dostosowanie prezentacji i wyceny), sprawozdania oddziałów
 • Organizacja pracy, zakres zamknięcia miesiąca/ roku oraz najczęstsze mankamenty sprawozdań finansowych
 • Zadania dla działów finansowych w dobie „kryzysu”
 • Excel – praktyczne zastosowanie funkcji oraz analiza danych i tworzenie raportów

Ponadto uczestnik szkolenia wyniesie praktyczną wiedzę nt. obrotu i specyfiki niemieckich dokumentów finansowo-księgowych, z którymi polskie firmy spotykają się w obrocie handlowym. Posiądzie wiedzę na temat tego, w jaki sposób zoptymalizować współpracę systemu finansowo-księgowego swojej firmy z systemem spółek niemieckim w celu optymalizacji współpracy.


Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach z zakresu etyki w biznesie pod kątem skutecznego budowania relacji z partnerami niemieckimi, zarówno w obszarze zachowań werbalnych jak i niewerbalnych.


Moduł zostanie dopełniony poprzez zajęcia z języka niemieckiego (Business German) w kontekście praktycznego zastosowania w kontaktach biznesowych.


Uczestnikom zapewniamy: materiały dydaktyczne i szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, a także oferujemy zwrot części kosztów podróży oraz nocleg.


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń do naszego konsultanta i dopytaj o szczegóły. Z chęcią pomożemy w wyborze oraz odpowiemy na dodatkowe pytania.


KONTAKT